Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony

- 2016

 

ORGANIZATORZY

 • Gmina Grunwald Gmina Grunwald
 • Wójt Gminy Grunwald Henryk Kacprzyk
 • Urząd Marszałkowski Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
 • Gmina Grunwald
 • Przewodniczący Zarządu Fundacji Grunwald Józef Podolak
  Tel/fax (89) 647-20-52 e-mail: gci@grunwald.info.pl
 • Prezes Rady Programowej Fundacji - Henryk Kacprzyk  
  Tel. (89) 642-69-00  fax. (89) 642-69-21  e-mail: gmina-grunwald@wp.pl

 

ORGANIZATORZY CZĘŚCI HISTORYCZNEJ "DNI GRUNWALDU"

 • Krzysztof Górecki
  Tel. 602 326 824 e-mail:k.gorecki@grunwald1410.pl
 • Jacek Szymański
  Tel. 604 125 019 e-mail:j.szymanski@grunwald14010.pl

 

WSPÓŁORGANIZATORZY 606 ROCZNICY BITWY POD GRUNWALDEM

 • Narodowe Centrum Kultury
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • CEiIK - Centrum Edukacji I Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
 • DWIPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności
 • UMWM
 • Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej
 • Gniew - Chorągiew Komturstwa Gniewskiego

ŻELAZNY SPONSOR DNI GRUNWALDU 2016
www.energa.pl

 

NA INSCENIZACJĘ BITWY W DNIU 16.07.2016 O GODZINIE 15.00 ZAPRASZA WÓJT GMINY GRUNWALD - HENRYK KACPRZYK

 

I TY MOŻESZ URATOWAĆ ŻYCIE ! W DNIU 16.07.2016 NA POLACH GRUNWALDU W OZNACZONYM AMBULANSIE BĘDZIE PROWADZONA AKCJA KRWIODAWSTWA W GODZ. 10.00 - 14.00. ZAPRASZAMY!

 

REGULAMIN IMPREZY: "DNI GRUNWLADU 2016" 1.Wejście na teren imprezy jest bezpłatne. Przy wejściach na teren imprezy w bezpośrednich sektorach VIP ustawione będą posterunki upoważnione do przeglądania zawartości bagażu osób, w celu weryfikacji, czy osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe w szklanych opakowaniach, środki odurzające lub substancje psychotropowe; 2.Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia oraz spożywania napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach; 3.W bezpośrednim sąsiedztwie pola inscenizacji "Bitwy pod Grunwaldem", a także w pobliżu miejsc przybywania koni obowiązuje zakaz wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających; 4.Sprzedaż napojów alkoholowych, w tym piwa, dozwolone jedynie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, zakazuje się sprzedaży napojów alkoholowych w tym piwa w szklanych opakowaniach; 5.Każdy uczestnik imprezy powinien zapoznać się z "Regulaminem Imprezy" oraz "Regulaminem Terenu Imprezy"; 6.Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren imprezy; 7.Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu; 8.Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów i urządzeń wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 9.Zakazuje się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie imprezy i terenie do niej przyległym, poza specjalnie w tym celu ustawionymi toaletami stałymi i przenośnymi. Organizator

REGULAMIN TERENU IMPREZY POD NAZWĄ "DNI GRUNWLADU 2016"

1. Impreza odbywa się na Polach Grunwaldzkich należących do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, znajdujących się w Gminie Grunwald.

2. Korzystanie z terenu do celów imprezy w tym m.in. celów gastronomicznych, handlowych, artystycznych, inscenizacji bitwy odbywa się za zgodą administratora terenu i władz Gminy Grunwald.

3. Przebywający na terenie Pól Grunwaldzkich powinni zachować się tak, by nie szkodzić ani nie zagrażać innym uczestnikom, a także infrastrukturze terenu.

4. Ze względów bezpieczeństwa korzystający z terenu placu Pól Grunwaldzkich zobowiązani są do wykonywania zarządzeń Policji, Straży Pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń organizatora imprezy i ochrony obiektu oraz pracowników muzeum.

5. Służba porządkowa na terenie Pól Grunwaldzkich jest uprawniona do sprawdzania osób w celu stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa.

6. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się.

7.  Na terenie Pól Grunwaldzkich zabrania się:
- używania otwartego ognia, poza miejscami do tego wyznaczonymi;
- niszczenia, dewastowania i demolowania urządzeń i wyposażenia Pól Grunwaldzkich;
- rzucania przedmiotów mogących wyrządzić innym uczestnikom imprezy urazy;
- wspinania się na elementy konstrukcyjne Pól Grunwaldzkich oraz dekoracji;
- wstępu na teren zaplecza stanowisk handlowych, gastronomicznych, artystycznych, muzealnych oraz stanowisk przeznaczonych do realizacji imprezy osobom nieuprawnionym,
- spożywania napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach;
- używania materiałów pirotechnicznych, z wyłączeniem uprawnionych firm, które przeprowadzają pokazy na zlecenie organizatora imprezy odbywającej się na terenie Pól Grunwaldzkich.
- noszenia broni białej: mieczy, pałaszy, sztyletów, buzdyganów, toporów, kiścieni i im podobnych poza obozowiskiem rycerskim, nie dotyczy to bractw rycerskich oraz nie zrzeszonych inscenizatorów udających się na próby i inscenizację bitwy;
- noszenia i używania kusz, łuków, prochowej broni palnej poza obozowiskiem rycerskim, nie dotyczy to bractw rycerskich oraz nie zrzeszonych inscenizatorów udających się na próby i inscenizację bitwy
- przeprowadzania jazdy konnej poza obozowiskiem rycerskim, nie dotyczy to bractw rycerskich oraz nie zrzeszonych inscenizatorów udających się na próby i inscenizację bitwy;

8. Zabrania się wnoszenia:
- wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,
- pojemników do rozpylania gazu lub farb oraz substancji żrących, butelek, kubków i innych przedmiotów wykonywanych z twardego materiału,
- napojów alkoholowych, za wyjątkiem uprawnionych podmiotów gastronomicznych.

9. Ze względu na wielkość terenu, jego specyfikę oraz różnorodność form wykorzystanie, tworzy się sektory: Sektor 1 - teren przeznaczony na parkingi tymczasowe będące w zarządzaniu Fundacji Bitwy Grunwaldzkiej; Sektor 2 - teren przeznaczony na działalność handlowo-gastronomiczną
Sektor 3 - teren przeznaczony na działalność historyczną (tzw. obozowisko rycerskie)
Sektor 4 - teren przeznaczony na potrzeby inscenizacji bitwy i widowni
Sektor 5 - przeznaczony na oficjalne uroczystości rocznicowe Bitwy pod Grunwaldem,

W sektorach 1,2,3,5 obowiązują dodatkowe, uszczegółowione regulaminy.

10. Na terenie Pól Grunwaldzkich dopuszcza się rozstawianie obozowisk i namiotów innych niż bractw rycerskich jedynie w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych i przygotowanych.

11. Obozowisko harcerskie posiada oddzielny regulamin. 12.Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich Sektorach Pól Grunwaldzkich. Organizator

 

REGULAMIN SEKTORA 3 i 4 PRZEZNACZONEGO NA DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNĄ IMPREZY POD NAZWĄ "DNI GRUNWLADU 2016"

§1

Organizator wyznacza strefy podziału Historycznej Części Dni Grunwaldu 2016:
"A" - Obóz rycerski,
"B" - Podgrodzie rzemieślnicze z areną turniejową
"C" - Pole inscenizacji tzw "sektor 4",
"D" - Pas techniczny oddzielający pole inscenizacji od widowni,
"E" - Widownia,
"F" - Trakty piesze dla turystów w obozie Wielkiego Mistrza oraz w Chorągwi Krakowskiej,

1.W strefie "A" - Obóz rycerski, mogą przebywać tylko rekonstruktorzy historyczni posiadający identyfikatory uczestników "Dni Grunwaldu 2016". Dwa rodzaje: "Cywilny" - plakietka oraz "Bojowy" - metalowy. Pozostałe osoby mogą przebywać na ww. terenie tylko za zgodą dowódcy Chorągwi Grunwaldzkiej oraz organizatorów historycznej części "Dni Grunwaldu".

2.W strefie "B" - Podgrodzie rzemieślnicze z areną turniejową, Turyści mogą przebywać w godz. 10.00 - 22.00*. Rekonstruktorzy historyczni posiadający identyfikatory uczestników "Dni Grunwaldu 2016" - całodobowo. * W przypadku wynikającej z programu późniejszej godziny lub przedłużających się turniejów rycerskich oraz innych wydarzeń rekonstrukcji historycznej udostępnionych zwiedzającym do zakończenia zdarzenia.

3.W strefie "C" - Pole inscenizacji - mogą przebywać tylko rekonstruktorzy historyczni posiadający numerowany identyfikator "Bojowy" - metalowy. W nagłych wypadkach służby porządkowe oraz medyczne. Ze względów bezpieczeństwa oraz zakłócenia przebiegu inscenizacji OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH METALOWYCH, NUMEROWANYCH IDENTYFIKATORÓW "BOJOWYCH" - "GRUNWALD 1410-2016". NARUSZENIE ZAKAZU KARANE BĘDZIE POSTĘPOWANIEM MANDATOWYM ZGODNYM Z tzw. "USTAWĄ STADIONOWĄ".

4.W strefie "D" - Pas techniczny oddzielający pole inscenizacji od widowni, - mogą przebywać tylko rekonstruktorzy historyczni posiadający numerowany identyfikator "Cywilny", media posiadające ważne akredytacje organizatorów Dni Grunwaldu, służby porządkowe oraz medyczne oraz harcerze w uzgodnieniu z "rycerskimi służbami porządkowymi". PAS TECHNICZNY JEST RÓWNIEŻ CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH. OBOWIĄZUJE TUTAJ BEZWZGLĘDNY NAKAZ UDRAŻNIANIA PRZEJAZDU / PRZEJŚCIA W RAZIE SYGNALIZACJI LUB UWAG SŁUŻB PORZĄDKOWYCH.

5.W strefie "F" - trakty piesze dla turystów w obozie Wielkiego Mistrza oraz w Chorągwi Krakowskiej osoby nie posiadające identyfikatorów uczestników "Dni Grunwaldu 2016" mogą przebywać w godz. 10.00 - 20.00.

§2

Ustala się identyfikatory uczestników "Dni Grunwaldu 2016":

1."Cywilny" - numerowana plakietka - Tylko dla rekonstruktorów historycznych. Upoważnia do zamieszkania w "Chorągwiach Grunwaldzkich", przebywania całodobowo na terenie historycznej części "Dni Grunwaldu 2016" oraz przebywania w strefie "D" - Pas techniczny oddzielający pole inscenizacji od widowni. Wydawana przez organizatorów historycznej części "Dni Grunwaldu".

2."Bojowy" - metalowy, numerowany w kilku wypadkach napis PRESS - Tylko dla rekonstruktorów historycznych. Upoważnia do uczestnictwa w inscenizacji "Bitwy pod Grunwaldem", bojowych turniejach Grunwaldzkich oraz pozostałych przynależnych identyfikatorowi "Cywilnemu". Wydawana przez organizatorów historycznej części "Dni Grunwaldu".

3."PRESS" - akredytacja prasowa - plakietka - Upoważnia tylko do przebywania w strefie "D" - Pas techniczny oddzielający pole inscenizacji od widowni. Wydawana przez Fundację Grunwald.

§3

Na terenie "Dni Grunwaldu 2016" rekwizyty teatralne będące bezpiecznymi replikami średniowiecznej broni mogą posiadać tylko rekonstruktorzy historyczni posiadający identyfikatory "Bojowe" bądź "Cywilne" wymienione w punkcie 7 w celu uczestnictwa w próbach i inscenizacji "Bitwy pod Grunwaldem", zaplanowanych w programie turniejach rycerskich bądź w innych wydarzeniach rekonstrukcji historycznej wcześniej uzgodnionych z organizatorami. Ww. rekwizyty, a równocześnie elementem stroju rekonstruktora historycznego mogą być noszone tylko w pochwie.

§4

1.Organizator posiada wszelkie prawa autorskie i patentowe do imprezy "Dni Grunwaldu" oraz inscenizacji "Bitwy pod Grunwaldem"

2.Materiał filmowy wykorzystujący wizerunek "Dni Grunwaldu" i inscenizacji "Bitwy pod Grunwaldem" oraz powstały w trakcie i na terenie ww. imprezy może być wykorzystany tylko w celach niekomercyjnych (wzmianka i notka prasowa) oraz do użytku prywatnego. W innych wypadkach wymaga pisemnej zgody wydanej przez organizatora. W razie wykorzystania do celów komercyjnych wymaga odrębnej umowy.

§5

Zakazuje się wprowadzania koni oraz przeprowadzania jazdy konnej, nie dotyczy to rekonstruktorów historycznych udających się na próby i inscenizację bitwy, posiadajacych ważne identyfikatory "Bojowe" (metalowe).

§6

Poza niniejszym regulaminem rekonstruktorów historycznych obozujących na terenie "Historycznej Części Dni Grunwaldu", obowiązuje regulamin Obozu Rycerskiego, Regulamin Terenu Imprezy oraz Regulamin Imprezy zamieszczony na www.grunwald1410.pl/index.php?art=10001.

Organizator

UWAGA !!!
Prosimy wszystkich zainteresowanych obejrzeniem inscenizacji bitwy o wcześniejszy dojazd, gdyż od godz 11.00 może być utrudniony. Prosimy o przyjazd na parking główny, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Pomnikiem Grunwaldzkim. Miejsca wystarczy dla wszystkich.

Ceny parkingów:
- 14,15,17 lipca - samochody osobowe 12 zł
- 14,15,16,17 lipca - autokary 30 zł
- 16 lipca: - osobowe 15 zł - busy 30 zł - przyczepy, kemping, kampery 30 zł

KOMUNIKAT !!!
W dniu 16 lipca 2016 r. droga powiatowa P 1261 N od skrzyżowania z drogą powiatową P 1264 N Rączki - Leszcz będzie zamknięta dla pojazdów kierujących się na Pola Grunwaldu, z wyjątkiem dojazdu ruchu lokalnego dla mieszkańców miejscowości: Osiekowo, Łogdowo i Łodwigowo.

Gospodarstwa agroturystyczne w Gminie Grunwald, schroniska, ośrodki:

1.Gospodarstwo Agroturystyczne "Plattówka", Gierzwałd 45, 14-107 Gierzwałd, (89) 647 20 82 - Mariola Platte

2.Regina Luczek, Grunwald, 14-107 Gierzwałd, (89) 647 22 37

3.Stębark - Gimnazjum Publiczne: schronisko młodzieżowe; adres: 14-107 Gierzwałd, tel. (89) 647 22 20

4.Ośrodek noclegowo - wczasowy "W Parku": Mielno 41 k/Ostródy, 14-107 Gierzwałd, Gmina Grunwald, Powiat Ostróda, Województwo Warmińsko - Mazurskie tel. (89) 647 22 78, fax (89) 647 86 66, kom. 607 548 146, e-mail: wparku@wparku.pl, www.wparku.pl

5.Gospodarstwo Agroturystyczne „Chata za wsią”, Frygnowo (89) 647 66 88, kom. 502 153 903 - Jarosław Wiśniewski

UWAGA !!!

Wszelkie pytania dotyczące parkingów i pola biwakowego podczas Obchodów 606-lecia Bitwy pod Grunwaldem, prosimy kierować do Pana Sylwestra Plucińskiego tel. 694 047 333

Pole namiotowe - kontakt - Pan Stanisław Zaboroś nr tel. 669 377 068

W sprawie stanowisk handlowych i gastronomicznych prosimy kontaktować się z Panem Mieczysławem Siemińskim - Firma Majjwer tel. 89 512-01-76 tel. kom. 605-299-121 e-mail: biuro@majjwerr.pl

Organizator na czas "Dni Grunwaldu" jest dysponentem terenu udostępnionego przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem według zawartej umowy.

Organizator posiada wszelkie prawa autorskie i patentowe do imprezy "Dni Grunwaldu" oraz inscenizacji "Bitwy pod Grunwaldem".

Materiał filmowy wykorzystujący wizerunek "Dni Grunwaldu" i inscenizacji "Bitwy pod Grunwaldem" oraz powstały w trakcie i na terenie ww. imprezy może być wykorzystany tylko w celach niekomercyjnych (wzmianka i notka prasowa) oraz do użytku prywatnego. W innych wypadkach wymaga pisemnej zgody wydanej przez organizatora. W razie wykorzystania do celów komercyjnych wymaga odrębnej umowy.

Gminny OŚrodek Kultury w Gierzwałdzie,
Gierzwałd 7, 14-107 Gierzwałd, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 89 647-20-59, email: gci@grunwald.info.pl
NIP: 741-14-80-399
Godziny otwarcia GOK:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
sobota według potrzeb
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.